Pages

Monday, October 1, 2012


A.L.A. - objava reda i poziv


Red A.L.A. je otvoren za sve slobodne ljude koji teže ostvarenju svoje istinske Volje i koje žele da rade za vlastitu dobrobit i dobrobit zajednice, kao i čovečanstva u celini.

Red A.L.A. je jedini red u kojem se poučava filosofija teleme i teorija i praksa eugnozije.

Eugnozija je telemitska gnoza. To je specifičan telemitski magičko-mistični i gnostički sistem koji je razvio Alteon, na osnovu višegodišnjeg intenzivnog kontakta sa Knjigom Zakona (AL), uvida o gnozi AL-a, kao i vlastitih duhovnih postignuća i iskustava.

Članovi A.L.A. neguju uzajamno poštovanje, ljubav i iskren odnos prema životu i stvarnosti.

Članovi A.L.A. prolaze kroz odgovarajući razrađen sistem inicijacija pod stručnim vođstvom i nadzorom duhovno probuđenih ljudi, u kojem dobijaju duhovno znanje i stiču duhovna iskustva.

Osnova A.L.A.je ljubav i duhovna težnja. To su dve osnovne komponente koje potpomažu istinsku duhovnu izgradnju.

Osnovni principi, ciljevi, zahtevi i struktura reda A.L.A. sadržani su u materijalima
Dokumenti Reda Ordo A.L.A (Liber Ordinis A.L.A.), koji mogu biti dati interesentima na proučavanje.

Sva konkretnija pitanja u vezi sa ovim redom možete poslati na moj email: adam.alteon@yahoo.comNo comments: