Pages

Wednesday, April 10, 2013

O eugnozijskom ritualu Invocatio

93!
Ritual Invocatio, temeljni ritual eugnozije, kada se radi pravilno, ima moć da u vama upali vatru ekstaze. Ovaj ritual inicira istinsku mikrorevoluciju u svesti praktičara. Za razliku od većine telemitskih ritala, koji tek površno dotiču komunikaciju praktičara sa sviojim S.A.Č.-om, Invocatio pogađa direktno u središte. Praktičar - eugnozist doživljava šok direktnog suočenja sa svojim Anđelom. Dizajniran kao sinteza formula, stavova, znakova, pokreta i asana, ovaj ritual plete suptilnu mrežu nove infrastrukture u magičkom telu eugnoziste, razvijajući njegovu samosvest i budeći skrivene snage u njemu, snage koje ga čine Natčovekom.
Invocatio je potpuno nova dimenzija rituala. U odnosu na "klasične" telemitske rituale - Ritual Pentagrama, Heksagrama, Liber V, Reguli i druge, Invocatio deluje kao nuklearna bomba.

Sunday, April 7, 2013

Adam Victor Alteon: INVOCATIO SYGILLI CONIUNCTIONIS - osnovni ritual eugnozije

Adam Victor Alteon:
INVOCATIO SYGILLI CONIUNCTIONIS
(kraća verzija)

1. INVOCATIO DEORUM

Eugnozist je u centru kruga, okrenut licem prema Boleskinu. Neka desnom rukom, formirajući šakom magičku mudru, najpre otkuca bateriju:
3:2:1:1:1:2:3.
Neka zatim podigne ruku do visine čela. Neka desnom šakom, formiranom kao pre, napravi krug oko svoje glave, kako je pokazano u Liber V, i kaže: NUIT. Zatim, opet isto kao u Liber V, neka dodirne teme glave, i kaže: HADIT.
Zatim neka spusti ruku do svog falusa/kteis, dodirne ga/je i istovremeno kaže: RA HOOR KHUIT. Onda neka podigne ruku do temena i kaže: HOOR PAAR KRAAT.
Zatim neka zastane na trenutak, usredsredivši se na tačke u telu koje je dodirnuo.
Posle ove kratke stanke, neka podigne ruku do temena glave, te dotakavši ga neka kaže: MAAT.
Neka potom spusti ruku do visine levog uha, dotakne ga i istovremeno kaže: TERION, a onda neka nastavi ravno do desnog uha i kaže: BABALON.
Zatim, neka nastavi tako do levog ramena, kaže: AGAPE, a onda i do desnog, i kaže: TELEMA.
Neka potom nastavi i dodirne prvo tačku u predelu Tifareta, rekavši: KHABS, a onda u predelu kteis/falusa, rekavši: KHU.
Na posletku, neka ruke prekrsti na sredini grudi, u znaku Ozirisa, i neka kaže: OPUS MAGNUM.
Neka zastane na trenutak, boraveći u tišini i umom obuhvativši sve napred izvedeno.

2. INITIATIO

Neka se eugnozist savije u struku, formirajući luk Nuite, i neka kaže: THE UNVEILING OF THE COMPANY OF HEAVEN.
Zatim neka se uspravi i zauzme asanu Zvezda, izgovorivši: EVERY MAN AND EVERY WOMAN IS A STAR.
Neka zauzme asanu Khabs i u tom položaju šapne: KHABS, THE OPENING OF THE STAR. Zatim neka zauzme asanu Khu i uzvikne: KHU. THE RISING OF THE SERPENT.
Neka sada eugnozist ustane, okrenut licem Boleskinu. Neka istupi ka obodu kruga i izvede znak Ulazećeg, kriknuvši: ABRAHADABRA. Zatim, neka se vrati u centar kruga, odatle pođe ka obodu kruga, nasuprot Boleskinu, tj. u pravcu AntiBoleskina, i neka se okrene licem ka Boleskinu. Tako neka izvede znak Tišine, ujedno šapnuvši: IPSOS. Posle toga, neka se vrati ponovo u centar i nastavi do oboda.
Zatim, neka započne pozdrav Bogovima, kriknuvši: MANIFESTATIO DEORUM. Neka zapleše u lunarnom smeru i neka dođe ka Severu, i tu pozdravi Nuit, zatim ka Jugu, pozdravivši Hadit, i dalje redom: ka Istoku, pozdrav Hooru, ka Zapadu, pozdrav Maat, ka Severoistoku, pozdrav Terionu, ka Jugozapadu, pozdrav Babalon, ka Severozapadu, pozdrav Aivazu i ka Jugoistoku, pozdrav Lamu. Neka se zatim vrati, plešući, u centar, okrenut B.

3. INCARNATIO SYGILLI

Neka sada kaže: INCARNATIO SYGILLI. Potom neka iscrta sigil Coniunctio u svom telu, vibrirajući odgovarajuća slova formule Khabs i Khu.
Zatim, neka zauzme asanu Zvezda i neka se prepusti moći inkarniranog sigila, rekavši: MISTERIUM CONIUNCTIONIS, odmah potom neka se uzdigne u slavi vlastitom Anđelu. Neka u egzaltaciji odrecituje ili pročita odu svom Anđelu, ili izgovori reči kao potvrdu kontakta i jedinstva sa njim. Umesto toga, može pročitati deo iz Liber XV, koji počinje rečima:
'Ti koji si Ja, izvan svega što ja jesam...'
Posle ove invokacije, neka zauzme asanu Khabs, stojeći nalniji kruga, licem okrenut ka B. Neka provede izvesno vreme u jedinstvu sa svojim SAČ-om. Zatim, neka ustane i ode do linije kruga, u pravcu AB, licem okrenut ka AB. Tu neka se spusti u asanu Khu, koncentrišući se na svoj Khu.

4. PEREGRINATIO

Sada neka eugnozist ustane, dođe do centra a zatim do linije kruga, okrenut ka B, i neka tu kaže: AD LIBITA. Neka započne putovanje po krugu Plesom Hanumana. Neka zapleše vođen impulsom svoje probuđene Volje, menjajući smer i kretnje plesa, kako ga Volja nosi, obožavajući misterije i Inteligencije Teleme.
Neka sada dođe do tačke 1, licem prema centru, te neka se odmori u svojoj omiljenoj asani.
Neka ustane, dođe u središte, iscrta ispred sebe Lamov simbol, sigil Coniunctio i pečat Zveri, jedan unutar drugog. Zatim neka kaže: MISTERIUM CONIUNCTIONIS.
Neka se okrene licem ka AB, dođe na liniju kruga, izvede znak Tišine i šapne: IPSOS.

5. INVOCATIO DEORUM

Neka eugnozist ponovi isto što i u tački 1.

NAPOMENA: Ovaj ritual je namenjen za priziv misterija Teleme i Eugnozije. Praktičar vrlo brzo dolazi u kontakt sa strujom 88. Preporučuje se za svakodnevno praktikovanje. Može se raditi kao praksa za sebe ili kao priprema za veći ritual, igritual, meditativnu ili neku drugu praksu. Sve dalje pojedinosti u vezi izvođenja prakse daju se u direktnom kontaktu.
Uživajte u Igri!
 OBJAŠNJENJA

a) Baterija: 3:2:1:1:1:2:3 – ima ključni značaj u eugnoziji. Ukupan broj kucanja je 13, što je broj Jedinstva (AčaD) i Ljubavi (AГАПЕ). Takođe, 13=31, broj AL-a. Brj 13 je najtajnjiji i najsvetiji broj, čije značenje je skriveno u drevnim tradicijama. Maje su smatrale da je broj 13 kljulni broj čoveka.
o Pogledajte strukturu baterije: u centru je broj 1 (Bog, Duh, Jednost), a oko njega su 3 sloja, koje čine po 2 broja s obe strane, s desne (Jang) i s leve (Jin): prvi sloj čine brojevi 1, s leve i desne strane, drugi sloj – broj 2, i treći sloj – broj 3. Svuda se ponavlja TROSTRUKOST, i time se potencira značaj broja 3 kao ključnog broja koji čuva misterije AL-a i teleme.
o Spoljni sloj baterije čine brojevi 3, s desne i s leve strane, štou stvari predstavlja makrokosmos (čiji ključni broj je 6); središnji sloj čine brojevi 2, s obe strane, što simbolizuje 4 sveta elementa ilisile (Vatru, Vodu, Vazduh i Zemlju), i unutrašnji sloj čine dva broja 1 – to je najviša, izvorna dijada – prvobitno Muško (Jang) i Žensko (Jin), nastali iz Jednog (Bog, Duh).
b) „magička mudra“ – skupiti šaku u pesnicu i proturiti palac između kažišrsta i srednjeg prsta – znak fige ili šipka. To je vrlo moćna mudra jer simbolizuje TROJSTVO Duha (palac) i dva prvobitna elementa – M (srednji prst) i Ž (kažiprst), odnosno nadmoć Duha nad prvobitnom dijadom M i Ž.
c) RA-HOOR-KHUIT je usredišten u falusu/kteis jer je to centar manifestacije ljudske životne i seksualne energije. HOOR-PAAR-KRAAT je usredišten u temenu, a to je tačka najviše čakre – Sahasrare, simbolizovane lotosom koji ima 1001 laticu. To je centar nadsvesti, prosvetljenja i buđenja Natčoveka. Razmotrite kako se ove 2 tačke spajaju pravom linijom ljudskog kičmenog stuba. To je putanja buđenja Kundalini, i ukazuje na važnost seksualne čakre i njene povezanosti sa krunskom čakrom prosvetljenja.
d) MAAT – egipatska boginja Pravde, Istine i Harmonije. Ovim se potvrđuje povezanost dveju čakri i jedinstvenost energija-svest.
e) Sledi povezivanje sefira na Drvetu Života i pridavanje telemitskih atribucija. Ovim se u fizičkom telu praktičara bude energije teleme.
f) Položaji (asane):
o NUIT: savijemo telo u struku,ispravljenih nogu u kolenima, i dodirnemo tlo rukama, glavu savijemo prema kolenima.
o ZVEZDA: uspravan stav, raskoračimo se i odručimo ruke od tela, palčevi ispravljeni naviše, pogled prema napred.
o KHABS: temeljna eugnozijska asana. Uđite u asanu Joga Mudra. Iz asane Vađrasana (skupljene butine i kolena, uspravljen gornji deo tela, uspravna kičma, stopala spojena u prstima, rastavljene pete, sedite između peta) savijte se u kukovima, vrlo lagano, prema napred, ispravljene kičme, sve dok ne dodirnete pod čelom, odnosno dok ne prislonite Ađna čakru na pod). Ruke položite pored tela, dlanovima na pod, u visini ramena. Ostanite tako u kratkoj meditaciji na Khabs.
o KHU: U položaju KHABS, duboko udahnite, a onda iz tog položaja lagano se podižite, oslanjajući se na dlanove ruku, istovremeno izdišući, ravnomerno i do kraja, sve dok ne dođete u takav položaj da Vam je glava okrenuta naviše i savijena u vratu prema nazad, tako da podsećate na Kobru uzdignute glave, spremne za napad. Tada zastanite, snažno udahnite i kriknite: KHUUUUU, ispuštajući zvuk koji podseća na silovit nalet vetra.
g) Anti-Boleskin (A-B): tačka nasuprot tački Boleskina, u zamišljenom magičkom krugu. Ima svoje duhovne i kosmičke korespondencije. To je tačka u kojoj eugnozist ostvaruje komunikaciju sa svojim S.A.Č.-om i manifestuje svoju vlastitu Istinsku Volju.
h) Pozdravljanje Bogova:
o Nuit, Hadit, Terion i Babalon – kao u R. Rubinove Zvezde.
o Hoor: znak Hoor-Paar-Kraata – u stojećem stavu, prekrstite ruke na grudima, tako da Vam se šake (kojima formirate magičku mudru) nalaze postavljene na ramenima – prvo levu, pa preko nje desnu,
o Maat: u stojećem stavu, uspravni, noge skupljene, stopala zarotirana što je moguće prema spolja, pod što je moguće širim uglom (do 180º ako je moguće), a ruke odručene, odvojene od tela u stranu, pod pravim uglom, tako da telom formirate slovo T (Tau krst), podsećajući na vagu. Dlanovi su Vam savijeni pod uglom od 90º, vrhovi prstiju okrenuti naviše.
o Aiwass: znak Apofisa i Tifona. Ruke stisnute u magičkoj mudri. Ruke ispružite sasvim naviše i u stranu, tako da telom formirate slovo V. Glavu i pogled upravite prema gore.
o LAM: u asani Zmaj, noge su Vam skupljene jedna uz drugu, stopala savijena u skočnim zglobovima, a čitav deo tela od struka naviše je uspravan. Ruke odručite, širite ih od tela, i onda ih dovedite iznad glave, savijte laktove, dlanove spojite, tako da spojevima dlanova (kod zgloba) dodirujete teme glave, a prsti su Vam upravljeni uvis i odvajaju se u stranu, kao krila ili trougao vrhom postavljen dole. Sada blago savijte glavu i raširite dlanove što više. Telo Vam ostaje uspravljeno i gledate napred.

i) Upisivanje sigila Conuinctio

• Upisivanje sigila KHABS
Pre rada sa sigilom KHABS praktičar mora imati opušteno telo, usredsređen um i egzaltiranu Volju. On treba da zauzme stojeći stav, licem okrenut prema Boleskinu, ako drugačije nije napomenuto. Neka se praktičar prepusti meditaciji izvesno kratko vreme pre počinjanja tehnike, ali neka pazi da ga meditacija ne odvuče predaleko. Ona treba samo da ga pripremi da tehniku ucrtavanja uradi najbolje moguće.
Neka praktičar najpre udahne duboko, donjim, srednjim i gornjim delom trupa, kao u potpunoj pranajami, zatim neka podigne desnu ruku, šakom formiravši magičku mudru, i neka palcem dodirne tačku Jesoda. Tada neka započne da vibrira glas K, i odmah zatim neka pođe rukom od te tačke ka tački koja odgovara Binahu. Čim dotakne ovu tačku, neka započne da vibrira glas H, sve dok ne dođe do tačke Ketera, od te tačke neka odmah nastavi do tačke Čokmaha, vibrirajući glas A, odatle neka spusti ruku do početne tačke, koja odgovara sefiri Jesod, vibrirajući glas B. Sada, kada se vratio u tačku odakle je krenuo, neka ruku podigne ravno prema tački Tifareta, vibrirajući glas S.
Da bi operacija ucrtavanja uspela, od ključne važnosti je nekoliko stvari, na koje skrećemo pažnju:
a) Praktičar treba da nastoji da ucrtavanje sigila bude neprekinuto, u jednom kontinuiranom pokretu ruke, od početne do krajnje tačke.
b) Posebno treba da obrati pažnju na način izgovora. Tako, slova KHABS-a treba izgovarati tako da se svako pojedinačno slovo vibrira, od tačke prve sefire do tačke druge sefire, nakon čega se prelazi bez prekida na vibriranje sledećeg slova. Kod slova K i H, koja vrlo slično zvuče, treba postupiti ovako. Kod slova K: treba proizvesti glas koji podseća na krkljanje, ili čak na grgorenje, kao kada voda ključa. Kod slova H: glas treba da liči vazdušasto, kao hučanje, poput strujanja vazduha, ili kao kod ispuštanja vazduha pod pritiskom iz ventila ili pretis lonca. Slovo A treba da bude izgovoreno potpuno otvorenih usta, tako da nikakva barijera ne sprečava struju vazduha koja hrli iz grla van. Slovo B, pak, treba da se izgovori zatvorenih usana, tako da se usnama stvori prepreka, pa vazduh, kada prolazi, uzrokuje vibriranje usana, što stvara prijatan osećaj golicanja u usnama, prednjim zubima i desni. Slovo S treba da podseća na siktanje zmije, spremne na skok. To je Zmija KHU-a, koja se ovim završnim potezom pobuđuje.
c) Vibriranje formule KHABS-a, ako se pažljivo i koncentrisano praktikuje duže vremena, u umu praktičara može da proizvede iznenađujuće i fascinantne rezultate: od snažnih raznovrsnih uvida do samadhija. Ipak, krajnji rezultat koji je poželjno postići, jeste trenutno prizivanje moći Zvezde, oličenog u pentagramatonu, kada praktičar uspe da doživi, u krajnjoj egzaltaciji, jedinstvo 4 elementa, oživljeno petim, Duhom, svojim Adonaijem, i kada se kao trenutni odgovor u njemu probudi sam Adonai, njegov Sveti Anđeo Čuvar, s kojim on uspostavlja neraskidivu vezu.

• Upisivanje sigila KHU
Nakon upisivanja sigila KHABS u telu, eugnozist upisuje sigul KHU. Desnom rukom, formiranom u magičku mudru, eugnozist dodiruje prvo desno rame, izgovara glasno: K, zatim nastavlja da vuče rukom zamišljenu traku svetlosti prema levom ramenu, dodiruje ga i izgovara: H, a onda vuče nadole, prema seksualnoj čakri, dodiruje je i izgovara: U. Odmah potom ponovo vuče zamišljenu traku svetlosti ka desnom ramenu, izgovara: Kaf, ka levom ramenu, izgovara: He i ka seksualnoj čakri, gde izgovara: Vau. I još jednom, ponavlja iste pokrete, pri čemu izgovara: Sal Philosophorum, Sulphur Philosophorum i Mercurius. Filius Philosophorum, a onda neka da odgovarajuće znakove principa. Zatim neka sklopi ruke ispred srčane čakre, skupljenih dlanova, u znaku molitve, i neka izgovori: The Khabs is in the Khu, a onda neka zavibrira: CONIUNCTIO.

j) Znakovi Principa:
o Sumpor (Sulphur): u stojećem stavu, stojite na levoj nozi, a desnu nogu prebacite preko leve, iznad kolena, tako da formirate krst. Ruke odručite, savijene u laktovima, i spojite vrhove prstiju, ispruženih dlanova, iznad glave, tako da rukama formirate trougao vrhom okrenut naviše.
o So (Sal): u asani Vađrasana ili lotosu/polulotosu, uspravnog tela, pogleda upravljenog pravo ispred, ruke savijene u luku, od tela, i spojene u dlanovima (desni dlan preko levog, palčevi spoojeni), počivaju u krilu, formirajući krug.
o Živa (Mercurius): znak Ibis.